Avvanning

Vi avvanner medier som skal leveres på fyllplass p.g.a store leveringsavgifter. Volum reduksjon på opptil 80%. Vi avvanner slam for å få andre egenskaper på slammet f.eks. rankingsegenskaper. Du vil få mindre transport utgifter. Rejektvannet fra maskinen kan leveres på det kommunale renseanlegget eller til bedriftens renseanlegg.

Vi avvanner septikslam, kloakkrenseanleggets slam, industrirenseanleggets slam, fettholdig slam, oljeholdig slam, tømming av våtslams deponier (slik som laguner og innsjøer m.v.(

Vi kan bistå med sluttbehandling av slam vi behandler.